Innowacyjna Gospodarka – platforma b2b

ulotka1

Zapytanie ofertowe
z dnia 17 marca 2014r.

W projekcie „Usprawnienie procesu realizacji zamówień dzięki wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 8 Osi Priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Zamawiający:
ELBUDEX Sławomir Krawczyk, ul. Sikorskiego 17, 25-434 Kielce, NIP 9590939006 jako Zamawiający (Beneficjent), zaprasza Państwa jako Wykonawcę do złożenia oferty na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego dla projektu „Usprawnienie procesu realizacji zamówień dzięki wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B” zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym i na warunkach określonych w Umowie Wdrożeniowej, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

  • 1) Zamówienie, którego dotyczy niniejsze Zapytanie Ofertowe, dotyczy projektu informatycznego Zamawiającego na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego dla projektu „Usprawnienie procesu realizacji zamówień dzięki wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B” (dalej jako „Platforma”).

 

  • 2) Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dalej jako „POIG”), Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

  • 3) Zakres usług związanych z wykonaniem Platformy obejmuje:
   • 1) prace wdrożeniowe wraz z usługami gwarancyjnymi,
   • 2) usługi szkoleniowe
   • 3) implementacje narzędzia informatycznego służącego Elektronicznej Wymianie Danych w standardzie EDI
  • 4) Opis przedmiotu zamówienia (Platformy) zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

 

  • 5) Przewidywany termin rozpoczęcia prac: 01-04-2014 r. planowane zakończenie prac wdrożeniowych: 31 grudzień 2015 r.

 

  • 6) Sposób przygotowania Oferty przez Wykonawcę.
   • 1. W odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe Wykonawca powinien złożyć Ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
   • 2. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
    • 1. dokładne wskazanie danych identyfikujących Wykonawcę,
    • 2. potwierdzenie gotowości świadczenia usług objętych Zapytaniem Ofertowym, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
    • 3. wynagrodzenie wyrażone w PLN (netto oraz brutto), określone jako wynagrodzenie ryczałtowe,
    • 4. akceptację warunków wykonywania przedmiotu zamówienia wynikających z Umowy Wdrożeniowej, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego;
    • 5. okres związania Ofertą wynoszący 30 dni od daty jej złożenia;
    • 6. oferta musi być podpisana (wraz z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
   • 3. Oferta winna być złożona w języku polskim.
   • 4. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej lub przesłana faksem lub pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności, zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji Wykonawcy, na ręce osoby odpowiedzialnej za kontakt w oferentami, to jest:
   • ∙ (imię i nazwisko) Sławomir Krawczyk
   • ∙ (adres do korespondencji pisemnej) ul. Sikorskiego 17, 25-434 Kielce
   • ∙ (faks) 41 368-60-56
   • ∙ (e-mail) elbudex@elbudex.com.pl
  • 7) Termin złożenia Oferty upływa dnia 31 marca 2014 r. o godzinie 10.00

 

  • 8) Ofertę niekompletną, niezgodną z formatem wskazanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub złożoną po terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpatrzenia nie powiadamiając o tym Wykonawcy.

 

  • 9) Warunki udziału.
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków (załącznik nr 4):

   • 1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
   • 2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  • 10) Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
   • 1) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
    cena – waga 100 %
   • 2) Sposób oceny ofert:
    C (cena oferty) = najniższa cena łączna brutto spośród złożonych ofert : cenę łączną brutto oferty badanej x 100 pkt.
  • 11) Wymagania i uprawnienia Zamawiającego.
   • 1) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść Zapytania Ofertowego; dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
   • 2) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
   • 3) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
   • 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
  • 12)Informacja o terminie, sposobie i miejscu podpisania umowy:
   Informacja o terminie, sposobie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 • 13) Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi ofert Zamawiającego w rozumieniu przepisów prawa cywilnego ani ogłoszenia o przetargu, a jedynie zaproszenie do złożenia wiążącej Oferty przez Wykonawcę.

Załączniki: