ulotka1

Zapytanie ofertowe
z dnia 17 marca 2014r.

W projekcie „Usprawnienie procesu realizacji zamówień dzięki wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 8 Osi Priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Zamawiający:
ELBUDEX Sławomir Krawczyk, ul. Sikorskiego 17, 25-434 Kielce, NIP 9590939006 jako Zamawiający (Beneficjent), zaprasza Państwa jako Wykonawcę do złożenia oferty na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego dla projektu „Usprawnienie procesu realizacji zamówień dzięki wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B” zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym i na warunkach określonych w Umowie Wdrożeniowej, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: