ulotka1

Kielce 21-04-2015 r.

Zapytanie ofertowe

ELBUDEX Sławomir Krawczyk, ul. Sikorskiego 17, 25-434 Kielce, NIP 9590939006 jako Zamawiający (Beneficjent), zaprasza Państwa jako Wykonawcę zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę sprzętu komputerowego wraz z instancją i konfiguracją do projektu „Usprawnienie procesu realizacji zamówień dzięki wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B” zgodnie z niniejszym Zapytaniem, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w zakresie przedstawionym w punkcie 3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji przedmiotu zamówienia.

1.     Informacja o zamawiającym.
ELBUDEX Sławomir Krawczyk, ul. Sikorskiego 17, 25-434 Kielce, NIP 9590939006

2.     Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie jest realizowane w formie zapytania , z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. Zm)- na podstawie art. 3 ust.3.

3.     Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją i konfiguracją do projektu „Usprawnienie procesu realizacji zamówień dzięki wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B” realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 Osi Priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem:

 


Szczegółowy opis przedstawia się następująco:

Lp.   Nazwa: Ilość:     Minimalne wymagania techniczne:

 Serwer 2
 • Procesor – minimum 4 rdzeniowy procesor serwerowy 2,5 GHz lub szybszy
 • płyta główna – serwerowa z możliwością podłączenia 2 fizycznych procesorów, dwie karty sieciowe 10/100/1000Mb,
 • Pojemność zainstalowanej pamięci 12GB
 • Sprzętowy kontroler RAID na magistrali PCI-X lub PCI Express z możliwością podpięcia co najmniej ośmiu urządzeń SATA/SAS obsługujący poziomy RAID: 0 1 5, kompatybilny z systemem operacyjnym FreeBSD, Linux, Windows 2008 Serwer
 • 3 dyski serwerowe 250GB lub większe
 • 3 dyski serwerowe 500GB lub większe
 • Napęd DVD
 • Obudowa serwerowa rack 19″ maksymalnie 4U
 • Zasilacz redundantny min 2x350W lub większy
 • Gwarancja 3 lata w miejscu użytkowania sprzętu
 • Instalacja i konfiguracją u Beneficjenta

2

 Zasilacz  awaryjny  UPS

2

 • Obudowa rack 19″
 • Minimalna Moc pozorna 1500VA
 • Minimalna moc rzeczywista 850VA

3

 Szafa  sieciowa  wraz z osprzętem

1

 • stojąca szafa sieciowa 19″ o wymiarach co najmniej 42U/600×800,
 • 2x panel 24xRJ45,
 • komplet patch cordów 6kat.: 20x5m, 20x3m, 20x2m, 20×0.5m,
 • 2x zarządzalny przez www switch 24×10/100/1000Mbit,
 • 2x półka 19″ 2U,
 • zestaw 100 śrub montażowych.

 

 Drukarka i czytnik  kodów  kreskowych

1

Drukowanie etykiet samoprzylepnych z kodem kreskowym.

5.

 Agregat  prądotwórczy

1

Moc 5kW, prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia (AVR) oraz rozruchem elektrycznym, dwa gniazda 230 V, automatyczny rozrusznik, automatyka przełączająca, nadajnik GSM informujący poprzez generowanie SMS’ów na telefon komórkowy obsługi technicznej komunikatów o stanie napięcia zasilającego i awariach

 Instalacja i  konfiguracja  zakupionych  środków trwałych

1

 


Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty i wyboru oferty dostępne są w siedzibie Zamawiającego ELBUDEX Sławomir Krawczyk, ul. Sikorskiego 17, 25-434 Kielce, oraz na stronie firmowej www.elbudex.com.pl

Na zapytania telefoniczne lub przesłane drogą elektroniczną osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

a)     (imię i nazwisko) Sławomir Krawczyk

b)     (adres do korespondencji pisemnej) ul. Sikorskiego 17, 25-434 Kielce

c)     (tel) 41 332-86-60

d)     (e-mail) elbudex@elbudex.com.pl

4.     Sposób przygotowania Oferty przez Wykonawcę.

 1. W odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe Wykonawca powinien złożyć Ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 2. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
  1. dokładne wskazanie danych identyfikujących Wykonawcę,
  2. potwierdzenie gotowości świadczenia usług objętych Zapytaniem Ofertowym, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
  3. wynagrodzenie wyrażone w PLN (netto oraz brutto), określone jako wynagrodzenie ryczałtowe
  4. okres związania ofertą wynoszący 60 dni od daty jej złożenia
  5. oferta musi być podpisana (wraz z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
  6. Oferta winna być złożona w języku polskim.
  7. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej lub przesłana faksem lub pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności, zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji Wykonawcy, na ręce osoby odpowiedzialnej za kontakt z oferentami:

(imię i nazwisko) Sławomir Krawczyk

(adres do korespondencji pisemnej) ul. Sikorskiego 17, 25-434 Kielce

(tel) 41 332-86-60

(e-mail) elbudex@elbudex.com.pl

5.     Termin wykonania zamówienia:
Przewidywany termin realizacji zamówienia: 31-06-2015 r.

6.     Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę według wzoru stanowiącego załącznik do Zapytania ofertowego.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia załącznik
  nr 2

7.     Kryterium wyboru oferty:

a)      Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena – waga 100 %

b)      Sposób oceny ofert:

C (cena oferty) =  najniższa cena łączna brutto spośród złożonych ofert : cenę łączną brutto oferty badanej  x  100 pkt.

8.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie firmy:

ELBUDEX Sławomir Krawczyk

Siedziba firmy: ul. Sikorskiego 17; 25-434 Kielce;  mailowo: elbudex@elbudex.com.pl lub pocztą w terminie do dnia
05 maja 2015 r. do godz. 10.00

Oferta powinna być sporządzona na “Formularzu oferty”.

9.     Informacja o terminie, sposobie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie, sposobie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

10.  Zapytanie ofertowe dotyczy projektu finansowanego ze środków UE.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

11.  Termin związania z ofertą:

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

12.  Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

 

Potwierdzam otrzymanie zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

1.     Formularz ofertowy

2.     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

………………………………………………………..

Data, miejscowość , pieczątka, podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

Załączniki:

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego